มจร ห้องเรียน

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 034-516-050

ประวัติห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ประวัติความเป็นมา

 

                จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี  และแผนกสามัญอยู่หลายแห่ง   แต่ละปีการศึกษามีพระสังฆาธิการ   ครูสอนพระปริยัติธรรม   และพระภิกษุสามเณรในเขตอำเภอต่าง ๆ  ของจังหวัดกาญจนบุรี   และจังหวัดใกล้เคียงสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย            หรือเทียบเท่าจากสถาบันต่าง ๆ   และจากการศึกษานอกโรงเรียนเป็นจำนวนมาก   พระภิกษุสามเณรผู้สำเร็จการศึกษาแล้วบางรูปต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  แต่มีภาระทางพระพุทธศาสนาที่จะต้องปฏิบัติต่อเนื่องไม่สามารถไปศึกษานอกพื้นที่ได้   อีกทั้งยังไม่มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ตั้งขึ้นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่สามารถไปและกลับได้

                ดังนั้นปี  พ.ศ. ๒๕๔๕   พระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๘) เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีและเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงครามในสมัยนั้น ได้มีความดำริที่จะตั้งสถานการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อให้พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะจังหวัดกาญจนบุรี    และจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น โดยมีนโยบายชัดเจนและเด่นชัดว่า "ลูกหลานคนเมืองกาญจน์ ต้องจบปริญญาตรีทุกคน ต้องมีโอกาสทางการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม” จึงได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุมระดับเจ้าคณะอำเภอ   รองอำเภอ   เจ้าคณะตำบล   รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ครั้งที่   ๑/๒๕๔๕   ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูป    จึงได้เริ่มประสานงานกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ขอเปิดห้องเรียน      คณะพุทธศาสตร์   สาขาวิชาพระพุทธศาสนา    และการดำเนินการก็คืบหน้าไปตามลำดับ        แต่ในวันที่   ๒๕  ธันวาคม   ๒๕๔๕   พระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺโญ ป.ธ. ๘)   ได้ถึงมรณภาพลงเสียก่อน   แต่การดำเนินก็มิได้หยุดชะงักลง   พระเดชพระคุณ พระราชวิสุทธิเมธี (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ.๙,พธ.บ.M.A.)            เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงครามรูปปัจจุบันได้ดำเนินการสืบต่อมาโดยลำดับ    เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗    ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการเรียนการสอนภาควิชาพระพุทธศาสนา

                ดังนั้นเมื่อวันที่   ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๗  จึงได้ปฐมนิเทศเปิดการเรียนการสอน      และเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ได้ทำการมอบอาคารและเปิดป้ายอาคารเรียนห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วัดไชยชุมพลชนะสงคราม   จังหวัดกาญจนบุรีอย่างเป็นทางการและได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

สถานที่ตั้ง

 

                วัดไชยชุมพลชนะสงคราม   ตำบลบ้านใต้   อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๐๐๐  

โทรศัพท์/โทรสาร  ๐ ๓๔๕๑ ๖๐๕๐ 

Facebook : ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี

 Email.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สาขาวิชาที่เปิดสอน

 

                Ø  ปีการศึกษา  ๒๕๔๗              ได้เปิดการเรียนการสอนคณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

                Ø  ปีการศึกษา  ๒๕๕๑               ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์  (ป.บส.)  คณะสังคมศาสตร์

            Ø  ปีการศึกษา  ๒๕๕๒              ได้เปิดการเรียนการสอนคณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

                                                                            สำหรับคฤหัสถ์

 

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction