มจร ห้องเรียน

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 034-516-050

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ 

เรื่อง การประเมินอาจารย์ออนไลน์โดยนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙/๑

วันจันทร์ที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๐

         เนื่องจากในปีการศึกษา   ๒๕๕๙/๑   ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ได้มีการเปิดให้นิสิตประเมินอาจารย์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  แต่มีความขัดข้องของระบบจึงทำให้ไม่สามารถประเมินได้    ขณะนี้ระบบได้ทำการแก้ไขแล้ว  ทางห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จึงเปิดให้นิสิตสามารถประเมินอาจารย์ได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม

   จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

          ประกาศ ณ วันจันทร์ ที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction