มจร ห้องเรียน

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 034-516-050

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

   วันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม โดยพระราชวิสุทธิเมธีผู้อำนวยการห้องเรียนฯ ให้การตอนรับ ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี รองคณะบดีคณะพุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อร่วมประชุมวิจัยโครงการส่งเสริมสุขลักษณะของพระภิกษุ โดยมีอาจารย์ของทางห้องเรียนเข้าร่วมประชุม ณ มจร.ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม.


๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

   วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จัดปัจฉิมนิเทศแก่นิสิตของทางห้องเรียน ที่จะจบชั้นปี ๔ และเป็นนิสิตปฏิบัติศาสนกิจของทางห้องเรียน โดยมีพระราชวิสุทธิเมธี ผู้อำนวยการห้องเรียนฯ เป็นประธานและให้โอวาทแก่นิสิตที่จบภาคการศึกษา และปฏิบัติศาสนกิจ และมีผู้บริหารจากส่วนกลาง ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี รองคณะบดีคณะพุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม มจร.ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม.

๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
     โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จัดประชุมคณะกรรมการบริหารห้องเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารเรียนห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม โดยเวลา ๑๓.๐๐ น.พระราชวิสุทธิเมธี ผู้อำนวยการห้องเรียนฯ รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานไหว้พระสวดมนต์และกล่าวเปิดการประชุม โดยมีผู้บริหารและคณะอาจารย์เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง.

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction