มจร ห้องเรียน

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 034-516-050

๒๑ กันยายน ๒๕๕๘

    วันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี จัดสอบประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ เป็นวันแรก ซึ่ง พระราชวิสุทธิเมธี ผู้อำนวยการห้องเรียนฯ ได้มาเยี่ยมชมให้กำลังใจแก่นิสิตผู้เข้าทำการสอบ และตรวจดูการดำเนินการสอบของทางห้องเรียน ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเเป็นอย่างดี.

 

๑๗ กันยายน ๒๕๕๘

   พระราชวิสุทธิเมธี ผู้อำนวยการห้องเรียนจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีรูปที่ ๑ เข้าร่วมมุฑิตากับพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื่องใน "พิธีถวายทุนการศึกษาและและถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๑,๕๐๐ รูป ในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต ( ประยูร ธมฺมจิตฺโต ศาสตราจารย์ ดร. )" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา.

   นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี ลงชื่อเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาใน "โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา" ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและเผยแผ่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย เป็นประธานสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนำไหว้พระ.

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction