มจร ห้องเรียน

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 034-516-050

   พระราชวิสุทธิเมธี ผู้อวยการห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์ ทางคณะคณะอาจารย์ของทางห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงครามได้นำชมห้องเรียนและสถานที่สำคัญภายในวัด จากนั้นได้นำเที่ยวชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว.

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล โครงการหมู่บ้านรักษาฟศีล ๕ ซึ่งนำโดย พระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดประทุมคงคา ประธานคณะอนุกรรมการฯ มาติดตามประเมินผล ของจังหวัดกาญจนบุรี ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
     วันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระราชวิสุทธิเมธี ผู้อำนวยการห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม, รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีรูปที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนของ มจร.ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม และประชุมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของอำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยมีพระโสภณกาญจนาภรณ์ อาจารย์ประจำห้องเรียน, เจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี พระเมธีปริยัิติวิบูล อาจารย์ประจำห้องเรียน, รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์ อาจารย์ประจำห้องเรียน, เจ้าคณะอำเภอบ่อพลอย และอาจารย์เจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม มจร.ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม.

 

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction