มจร ห้องเรียน

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 034-516-050

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

   พระราชวิสุทธิเมธี ผู้อำนวยการห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สวดชยมงฺคลกถา เนื่องในพิธีประสาทปริญญา มจร. (วันที่สอง) คณะพุทธศาสตร์-ครุศาสตร์-อภิธรรมบัณฑิต-บัณฑิตวิทยาลัย-กิตติมศักดิ์-เข็มเกียรติคุณ รวม ๒,๙๖๔ ท่าน โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน

 

ภาพYanaveero Phikkhu

 

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

   บรรยากาศพิธีประสาทปริญญา มจร. (วันที่สอง) คณะพุทธศาสตร์-ครุศาสตร์-อภิธรรมบัณฑิต-บัณฑิตวิทยาลัย-กิตติมศักดิ์-เข็มเกียรติคุณ รวม ๒,๙๖๔ ท่าน โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน ๑๕ พ.ค.๒๕๕๙ มจร.วังน้อย อยุธยา

ภาพ Yanaveero Phikkhu

ประกาศ

โครงการขยายห้องเรียน คณะพุทธศาสตร์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง กำหนดการเลื่อนวันสอบเข้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

                เนื่องด้วยทางโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ได้ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าทำการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และได้กำหนดการสอบ ในวันที่ ๑๐ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แล้วนั้น ทางโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ได้ขยายโอกาสให้ผู้สนใจเข้าสมัครเรียนได้สมัครเพิ่มเติมจนกระทั่งถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

จึงขอยกเลิกกำหนดการสอบระหว่างวันที่ ๑๐ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และกำหนดให้ทำการสอบระหว่างวันที่๒๓ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แทน ดังนี้

                วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙                              สอบวิชาภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ

                วันอังคาร ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙                            สอบวิชาคณิตศาสตร์และความรู้ทั่วไป

                วันพุธ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙                                  สอบวิชาภาษาไทยและพระพุทธศาสนา

                วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙                       ประกาศผลสอบข้อเขียน

                วันศุกร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙                                สอบสัมภาษณ์

                วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙                                 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

 

                                                                                ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

                                                                                                    พระราชวิสุทธิเมธี

                                                                       ผู้อำนวยการโครงการขยายห้องเรียน คณะพุทธศาสตร์

                                                                              วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction