มจร ห้องเรียน

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 034-516-050

 

ประกาศ

โครงการขยายห้องเรียน คณะพุทธศาสตร์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง กำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่๑

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

                เนื่องด้วยทางโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม กำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันจันทร์ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมในการทำการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ต่อไป

                ดังนั้น จึงแจ้งให้นิสิตที่จะเข้าทำการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙    ได้รับทราบและลงทะเบียนทำการศึกษาในวันจันทร์ ที่ ๓๐พฤษภาคม ๒๕๕๙ ต่อไป

 

                                                                                ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.. ๒๕๕๙

 

                                                                                                      พระราชวิสุทธิเมธี

                                                                       ผูอำนวยการโครงการขยายหองเรียน คณะพุทธศาสตร

 

                                                                            วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

๒๘ เมษายน ๒๕๕๙

  วันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระราชวิสุทธิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารห้องเรียน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ โดยมีคณะกรรมการบริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี.

๙ เมษายน ๒๕๕๙

 วันนี้เวลา ๑๓.๐๐ น. พระราชวิสุทธิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นประธาน ในวาระการประชุมประจำเดือน ของคณะผู้บริหารตลอดจนถึงอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ณ ห้องประชุม มจร.ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม.

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction